Algemene bepalingen

 1. Met het inschrijven bij PlayFit gaat het lid/deelnemer akkoord met het ‘Reglement’ en de ‘Gedragscode’.
 2. Het lid dient het ‘Reglement’ en de ‘Gedragscode’ gelezen te hebben en op te volgen bij trainingen, activiteiten, wedstrijden  en andere evenementen in en rondom de locaties, georganiseerd door Stichting PlayFit (verder PLAYFIT te noemen) of door een andere sportclub/organisatie. Niet navolging heeft consequenties. In het uiterste geval kan het bestuur kiezen voor uitschrijving van het lid.
 3. PLAYFIT draagt geen verantwoording voor (im)materiele, lichamelijke of geestelijke schade die toegebracht wordt tijdens de training, wedstrijden of activiteiten georganiseerd door PLAYFIT zelf of door een andere sportclub of organisatie.
 4. Leden zijn verplicht zichzelf te verzekeren tegen ziektekosten. Het lid is verplicht om zijn/haar gezondheidstoestand en (acute) gezondheidsproblemen te melden en toe te lichten aan de trainer.
 5. Op sommige locaties is camerabewaking aanwezig. De beelden kunnen worden opgeslagen. Informeer bij de locatie zelf over uw privacy. In de meeste gevallen huurt PlayFit de locaties en heeft PlayFit geen beschikking over de beelden.

Gedragscode Algemeen

 • Sportief gedrag is vereist, ook bij het verlies. Onsportiviteit van anderen is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of anderen daartoe aan te moedigen.
 • Het lid/ de ouder en beheerder mag medeleden of anderen gerust wijzen op onsportief of onplezierig gedrag, mits dit op een nette wijze gebeurt. Anders dient het lid contact op te nemen met de trainer of coach.

Lesgeld en lidmaatschap

 1. Betaling van het lesgeld gebeurt via de wijze die u heeft aangegeven bij inschrijving.
 2. Beëindiging van het lidmaatschap kan plaatsvinden op de aangegeven wijze bij de inschrijving, met inachtneming van de opzegtermijn.
 3. Bij het in gebreke blijven van de betaling zal PLAYFIT na een aantal betaalverzoeken uiteindelijk de betaling uit handen geven aan een incassobureau. Bij niet tijdige betaling heeft het bestuur het recht om de betrokken deelnemer niet langer te laten deelnemen aan wedstrijden, activiteiten en/ of lessen tot er aan de betalingsachterstand voldaan is.
 4. Indien er tijdens een bepaalde periode niet kan worden getraind, dient dit vooraf en schriftelijk te worden gemeld aan finance@playfit.nl, anders zal de lesgeld doorberekend worden.
 5. PLAYFIT behoudt het recht om het lesgeld te wijzigen. Het bestuur informeert haar leden tijdig.
 6. Er is geen mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld wegens verzuim, vakanties en/of erkende feestdagen. Bij het regulier aanbod waar de lessen niet doorgaan in de zomervakantie hoeft voor de maanden juli en augustus geen lesgeld betaald te worden.

Wedstrijden en andere evenementen

 1. Voor iemand die lid is van PLAYFIT is het niet toegestaan om voor een andere club uit te komen tijdens wedstrijden. Ook niet wanneer dit lid ook een lidmaatschap heeft bij een andere club.
 2. Het kader bepaalt welke wedstrijden er bezocht worden en tevens wie er wel of niet mogen deelnemen aan wedstrijden of andere evenementen.
 3. Het is PLAYFIT toegestaan om consequenties te verbinden aan misdragingen of het niet nakomen van de wedstrijdregels en/of andere reglementen van PlayFit, organisator van het evenement. De aard en mate van de consequenties worden na overleg met het bestuur bepaald en kenbaar gemaakt aan het lid. Wanneer het lid minderjarig is, zullen ook diens ouders op de hoogte gesteld worden.
 4. Inschrijving voor deelname aan wedstrijden of andere evenementen is alleen mogelijk als men gelijktijdig de vereiste inschrijfkosten betaalt aan de wedstrijdsecretaris. Te late inschrijvingen en betalingen worden niet gehonoreerd.

Persoonlijke verzorging en kleding

 • Bij turnen mag afgeweken worden. Daar is een turnpakje niet vereist.
 • Het dragen van sieraden tijdens de les is niet toegestaan.
 • De nagels van handen en voeten dienen schoon en kort geknipt te zijn.
 • PLAYFIT ziet toe op een zodanige persoonlijke verzorging van haar leden dat er geen hinder of zelfs gevaar ontstaat voor de gezondheid van henzelf en / of anderen. Indien er wel hinder of gevaar bestaat, heeft PLAYFIT het recht om de sporter de toegang tot de locatie te ontzeggen zolang de hinder of het gevaar bestaat.

In de kleedkamers

 • Indien de locatie de beschikking heeft over kleedkamers, geldt het volgende. De kleedkamers mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden (omkleden, douchen, etc). Het is niet toegestaan om in de kleedkamers rond te blijven hangen.
 • Verder dient kleding gehangen te worden aan de daarvoor bestemde haken en schoenen, tassen en dergelijke spullen dienen onder de banken gezet te worden.
 • Toiletbezoek dient het liefst te gebeuren vóór of na de training.
 • Het lid dient anderen niet tot last te zijn in de kleedkamers.
 • Aangeraden is om geen waardevolle bezittingen achter te laten in de kleedkamers. Deze kunnen beter thuis gelaten worden om vervelende situaties voorkomen.
 • Het is na de training toegestaan om gebruik te maken van de douche. Verzocht wordt om ondergoed aan te houden bij omkleden of douchen. Niet alle leden voelen zich er prettig bij als iemand zich helemaal uitkleedt.

Tijdens de training / in de trainingszaal

 • Bij verhindering aan deelname aan trainingen, dient dit per sms/ app doorgegeven te worden bij het daarvoor bestemde telefoonnummer.
 • Het lid dient op tijd aanwezig te zijn.
 • Het betreden van de zaal is alleen toegestaan tijdens de training waar het lid aan deelneemt of na toestemming van de trainer.
 • Schoenen dienen uitgetrokken te worden voor het betreden van de zaal, om zo de zaal schoon te houden. Tenzij de sport dit vereist. Zo zijn bij het voetbalaanbod schoenen verplicht.
 • Er dient netjes en zorgvuldig omgegaan te worden met de materialen en hulpmiddelen van de locatie, van PLAYFIT en van anderen.
 • Het gebruik van slecht onderhouden en / of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van PLAYFIT als die van het lid. Wanneer een materiaal of hulpmiddel van PLAYFIT kapot is (gegaan), geef dit dan aan bij de trainer.
 • Na de training dient er gezamenlijk opgeruimd te worden. De gebruikte spullen dienen teruggezet te worden waar ze stonden, zodat anderen de spullen makkelijker terug kunnen vinden en zodat de locatie er netjes en verzorgd uitziet.

Mogelijke sancties tijdens de les

Als een deelnemers zich niet houdt aan de bovenstaande regels dan volgen deze sancties.

 1. Bij een klein vergrijp, zoals door een docent heen praten, dient het kind 5 minuten aan de zijkant te zitten en stil toe te kijken.
 2. Bij een tweede kleine vergrijp in dezelfde les, dient het kind 15 minuten aan de zijkant te zitten en stil toe te kijken.
 3. Bij een derde kleine vergrijp in dezelfde les, mag het kind deze les niet meer deelnemen en gaat het kind zich omkleden en dienen de ouders van het kind eerst in gesprek te gaan met de docent voordat het kind weer mag deelnemen met de les.
 4. Bij een groot vergrijp (zoals pesten, uitschelden, vechten of opzettelijk vernielen van materiaal) wordt je direct uit de les gestuurd en kan je pas weer deelnemen nadat een ouder een gesprek heeft gevoerd met de docent. Het gesprek vindt plaats buiten de lessen om.

Extra bepalingen voor ouders en verzorgers van leden

 • Ouders van leden, familieleden en/ of andere bezoekers zijn welkom om te kijken. Zij dienen geen contact te zoeken met de leden. Dit geldt zowel voor het verbale als voor het non-verbale contact. Een locatie kan hiervan afwijken en ouders niet in de trainingsruimte toelaten. Bij het peuteraanbod doen ouders mee, daar geldt deze bepaling niet voor.
 • Ouders en/ of verzorgers van jonge leden, dienen er voor te zorgen dat het lid op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd. Ook dienen zij het lid tijdig af te melden, wanneer het afwezig is.
 • Ouders en/ of verzorgers zouden het lid, wat geen interesse heeft, niet moeten forceren om toch deel te nemen aan een sport. Dit werkt averechts en is niet leuk voor het lid, niet voor de ouders of verzorgers en evenmin voor de trainers en andere leden. Ouders/ verzorgers kunnen een dergelijk probleem gerust bespreken met de trainer.
 • De ouders en/ of verzorgers van een lid spelen een grote rol bij sportiviteit, respect en bij het naleven van de regels. Aanmoediging, het goede voorbeeld geven en hulp hebben een goede invloed op het lid.
 • Eerlijkheid staat voorop, ook als het om winnen gaat. Ouders en/ of verzorgers kunnen dit ook duidelijk maken aan het lid, zodat elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstellingen.
 • Een nederlaag kan een overwinning worden en een rol hiervoor ligt bij de ouders en/ of verzorgers van een lid, door het lid te helpen om te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sporter. Uitbranders bij fouten of verlies helpen hier niet bij.
 • Ouders en/ of verzorgers van een lid zouden de trainer, de coach of de scheidsrechter niet in het openbaar af moeten vallen of diens integriteit in twijfel moeten trekken. Wanneer een ouders en/ of verzorger van een lid het niet eens is met een beslissing, kan dit beter eerst besproken worden met de trainer of de coach.
 • Kinderen leren van volwassenen, een goed voorbeeld doet volgen.
 • Ouders en/ of verzorgers van een lid zouden het lid zelf ook moeten aanspreken op eventueel wangedrag.
 • Ouders en/ of verzorgers van een lid zouden alle pogingen moeten ondersteunen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
 • Zoals ook van leden en trainers gevraagd wordt, geldt ook voor ouders en / of verzorgers van leden dat zij zich op hun best zouden moeten gedragen. Het te laat komen, grove taalgebruiken, beledigen of zelfs belagen van leden, trainers, juryleden, scheidsrechters, officials of andere bezoekers behoort hier zeker weten niet bij.
 • Jonge kinderen mogen niet zonder toezicht van hun ouder tijdens de les kijken.
 • Tijdens de lessen dient de toeschouwer stil te zijn en ervoor zorgen dat zijn of haar kinderen stil zijn aan de zijkant. Is dit niet het geval dan dienen de ouders samen met het kind de zaal uit te gaan zodat de training niet verstoort wordt.

In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur behoudt het recht om het reglement of de gedragscode te wijzigen. Deelnemers krijgen dan een nieuw exemplaar van beiden.