Samenwerkingsvoorwaarden Doerakkers Beweeglessen

 

Deze samenwerkingsvoorwaarden zijn van toepassing op de beweeglessen gegeven in de voorschoolse dagopvang.

DE SAMENWERKENDE PARTIJEN

 1. Sportbedrijf Rotterdam BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, aan Annie MG Schmidtplein 10, hierna te noemen: “Sportbedrijf Rotterdam”, vertegenwoordigd door mevrouw L. de Jong,

 2. Stichting Playfit, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, aan Hudsonstraat 75, hierna te noemen: “Playfit”, vertegenwoordigd door de heer N. Darkaoui,

  en

3. Kinderopvangorganisatie

hierna gezamenlijk ook aan te duiden als “Partijen”,

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

 • Doerakkers is een programma ontwikkeld en gecoördineerd door Sportbedrijf Rotterdam en wordt mede uitgevoerd door Playfit. Dit programma wordt gefinancierd door de Gemeente Rotterdam.

 • Doerakkers is een initiatief van Sportbedrijf Rotterdam om jonge kinderen de mogelijkheid te bieden om niet te starten met een achterstand, maar juist te werken aan plezier in bewegen, motorische vaardigheden en geloof in eigen kunnen, waardoor de kans dat ze in de toekomst in beweging blijven groter wordt.

 • Onderdeel van het programma Doerakkers zijn de Doerakkers beweeglessen.Tijdens de Doerakkers Beweeglessen leren kinderen spelenderwijs de beginselen van diverse motorische vaardigheden zoals rollen, draaien, springen, vallen, klimmen, gooien, trappen, etc. Voor de lessen wordt er gebruik gemaakt van de methode ‘Het ABC- Beweegdiploma’ ontwikkeld door Playfit.

 • Doerakkers Beweeglessen is een pilot van 2 jaar. Afhankelijk van het succes, kan het een duurzaam karakter krijgen.

 • Tijdens de pilot werken alle deelnemers (Sportbedrijf Rotterdam, Playfit, kinderopvangorganisatie) aan en met een nieuw product. Het is denkbaar dat nog niet alles vlekkeloos verloopt. Deelnemers zijn zich hiervan bewust en zullen flexibiliteit tonen.
 • Partijen wensen een samenwerking aan te gaan, zodat de kinderen van de kinderopvangorganisatie na afloop door kunnen stromen naar een sportaanbieder, via de beweegsite Doerakkers.nl. Partijen hebben daarover afspraken gemaakt, die in deze samenwerkingsvoorwaarden worden vastgelegd.
 • Onderdeel van  de pilot is een onderzoek om de haalbaarheid te meten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Mulier Instituut. Partijen die meedoen aan Doerakkers Beweeglessen worden geacht mee te werken aan het onderzoek.

PARTIJEN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Taken Sportbedrijf

 • Sportbedrijf Rotterdam zorgt voor promotiemiddelen van Doerakkers.nl om bewegen buiten de kinderopvangorganisatie om mogelijk te maken.

 • Sportbedrijf Rotterdam zorgt voor de coördinatie van het onderzoek

 • Sportbedrijf Rotterdam verzorgt een passende aanbieder indien Playfit onverhoopt de beweeglessen niet kan verzorgen

Taken Playfit

 • Playfit neemt contact op met de kinderopvangorganisatie en blijft aanspreekpunt

 • Playfit zorgt voor een juiste planning in de vorm van een rooster. Dit rooster wordt afgestemd met de kinderopvangorganisatie.

 •   In het rooster is zichtbaar op welke momenten, welke docent de beweeglessen aanbiedt

 • Alle verbonden trainers, die les geven aan kinderen in het kader van de pilot, dienen in het bezit te zijn van een geldige, ofwel levendige, VOG. Playfit draagt zorg voor het opvragen en controleren van deze VOG’s.

 • Playfit zorgt voor verspreiding en uitleg promotiemateriaal Doerakkers op locatie.

Taken kinderopvangorganisatie

 • De kinderopvangorganisatie committeert zich aan deelname aan de pilot; denkt actief mee, toont flexibiliteit en bereidheid om ouders hierin te betrekken.

 • De kinderopvangorganisatie zorgt ervoor dat er een contactpersoon is, waarmee Playfit contact op kan nemen, ten behoeve van een goede communicatie, afstemming van lessen, doorgeven van wijzigingen of afmeldingen enz.

 • De kinderopvangorganisatie geeft Sportbedrijf Rotterdam en Playfit de ruimte om Doerakkers.nl bij de ouders te promoten, onder andere door het informeren van de ouders via eigen communicatiemiddelen zoals apps, socials en het ophangen van posters, meegeven van flyers e.d. In overleg wordt gekeken welke middelen passend zijn.

 • De kinderopvangorganisatie staat toe dat Sportbedrijf Rotterdam deelname van de organisatie aan de pilot communiceert op/via haar eigen (sociale media) kanalen en (reclame) uitingen en daarbij de naam van de organisatie gebruikt.

 • De kinderopvangorganisatie werkt in onderzoek mee door tijd vrij te maken voor enquêtes die worden opgestuurd. Hiernaast wordt er geholpen om ouders te betrekken bij het onderzoek zodat ook de ouders bevraagd kunnen worden.

Werkwijze

 • Voorafgaand wordt een rooster gemaakt door Playfit waarin vastligt wanneer de lessen zullen plaatsvinden. Dit rooster wordt na akkoord op deze samenwerkingsvoorwaarden per email gedeeld.

 • Playfit organiseert Doerakkers Beweeglessen die uitsluitend toegankelijk zijn voor kinderen van de kinderopvangorganisatie.

 • De groepsleiders van de kinderopvangorganisatie zullen aanwezig zijn tijdens de lessen, letten op de kinderen, doen eventueel mee en helpen kinderen waar nodig.

 • Indien er ziekmeldingen zijn of andere bijzondere omstandigheden zich voordoen, zal de kinderopvangorganisatie dit zo snel mogelijk aan Playfit meedelen.

Financiële afspraken

 • De kosten die aan de pilot verbonden zijn, ongeveer € 6,00 per kind per week, worden door Sportbedrijf Rotterdam gedragen. Over en weer hebben partijen geen financiële verplichtingen jegens elkaar.

AVG

 • Sportbedrijf Rotterdam, PlayFit en diens (sub)verwerkers registreren/verwerken gegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerkingen zullen plaatsvinden voor de volgende doeleinden:
 • Communicatie
 • Het administratief beherenen plannen van de beweeglessen.

 • Het registreren van de aanwezigheid en voortgang van de kinderen tijdens de beweeglessen. Er worden geen namen van kinderen genoteerd.

 •  Het evalueren, onderzoeken en rapporteren (van de effectiviteit) van de beweeglessen aan de opdrachtgever en andere betrokken partijen.

 • Het ontvangen en verstrekken van informatie / ondersteuning aan pedagogisch medewerkers en andere betrokkenen bij de uitvoering van de beweeglessen.
  In het kader van bovenstaande doeleinden worden onder andere de volgende gegevens verwerkt: organisatie, locatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer van contactpersonen, aantal kinderen, speellokaalinformatie, scholingsinformatie, tevredenheid.

Overige bepalingen

 •  Gedurende de pilot onderzoekt Sportbedrijf Rotterdam op welke wijze Doerakkers Beweeglessen een duurzaam product kan worden. Sportbedrijf Rotterdam maakt ook een business case op financieel vlak.

 • De kinderopvangorganisatie kan in dat kader meewerken aan een evaluatie, in een nader af te stemmen vorm en op een nader te bepalen moment.

 • Na ingang van deze overeenkomst staat het iedere partij vrij de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand op te zeggen, zonder hiervoor schadeplichtig te zijn.

 • Wijzigingen van deze overeenkomst of nadere afspraken, worden schriftelijk vastgelegd en door beide partijen bevestigd.

 • Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Sportbedrijf Rotterdam van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Sportbedrijf Rotterdam: https://www.sportbedrijfrotterdam.nl/voorwaarden-en-regels.

 • In het kader van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden wordt specifiek verwezen hoofdstuk 7, Uitsluiting aansprakelijkheid Sportbedrijf Rotterdam.

Partners binnen dit project

Een kleine greep uit onze samenwerkingspartners:
Logo-gemeente-Rotterdam_vierkant-400×300
sportbedrijf rotterdam
logo-playfit-def