Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
PlayFit: Stichting PlayFit alsmede de activiteiten die onder de naam PlayFit worden aangeboden.
PlayFit locatie: de fysieke locatie waar PlayFit wordt aangeboden.
Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding van PlayFit kan worden afgenomen in aanvulling op het lidmaatschap.
Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende les nadat PlayFit de geldige inschrijving heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d.
Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder een Jeugdlid (en ouder), of – in geval van organisaties – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap/dienst is geadministreerd.
Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen PlayFit en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele Extra’s.
Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst
Thuislocatie: de PlayFit locatie die in de Overeenkomst wordt aangemerkt als thuisclub van lid.

Artikel 2: Lid worden en toegang

2.a Lid worden bij PlayFit kan op de volgende manieren:
1. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden (met betaling) vanuit de webshop op www.PlayFit.nl of
2. het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de PlayFit locatie in te leveren – in geval van organisaties – met de organisatie overeengekomen wijze via een offerte of andere vorm van overeenkomst.
2.b. Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van Inschrijving die zijn beschreven in artikel 2a sub 2 en 4. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag.
2.c. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan PlayFit naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een Lid  lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door PlayFit.
2.d. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van PlayFit, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
2.e. Uitsluitend op vertoon van een geldige PlayFit bevestiging (per email) krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot de PlayFit locatie. PlayFit heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in een PlayFit locatie binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.
2.f. Inschrijving voor een jeugdlidmaatschap dient op de PlayFit locatie te gebeuren met goedkeuring en ondertekening door de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.
2.g. Voor het gebruik van Extra’s kan PlayFit aanvullende voorwaarden van toepassing verklaren.
In het geval van speciale acties kan PlayFit aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: Lesrooster

3.a. PlayFit bepaalt per PlayFit locatie de lestijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.
3.b. PlayFit is gerechtigd om een PlayFit locatie geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
3.c. PlayFit is gerechtigd de lestijden van (of onderdelen van) een PlayFit locatie tijdelijk of blijvend te wijzigen. Dit geldt ook voor locaties.
3.d. PlayFit is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde PlayFit locatie voor reparatie, onderhoudswerk en andere onvoorziene omstandigheden te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
3.f. PlayFit is gerechtigd om een PlayFit locatie te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen. Indien er na de sluiting of verhuizing geen PlayFit locatie in een straal van 5 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde locatie ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

Artikel 4: Lidmaatschap, termijn en betaling

4.a. Een Overeenkomst bij PlayFit wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur vanaf de Ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald.
4.b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van PlayFit, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
4.c. PlayFit behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden.
4.d. Met uitzondering van met een organisatie overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.PlayFit.nl.
4.e. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Bij niet tijdige ontvangst door PlayFit van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), is het Lid nog niet ingeschreven.
4.f. PlayFit behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. 4.g. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
4.h. Indien het Lid geen gebruik maakt van de Overeenkomst of de Extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
4.i. PlayFit behoudt zich per PlayFit locatie het recht voor om de lessen van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast rooster, het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een les wordt gegeven/ingepland, de soorten lessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een les. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.
Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van PlayFit aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

Artikel 5: Beëindigen lidmaatschap

5.a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (info@PlayFit.nl) of via de website (www.PlayFit.nl). Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid en geboortedatum en leslocatie. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij PlayFit klantenservice opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor de volgende periode.
5.b. PlayFit behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door PlayFit, het Lid de toegang tot een PlayFit locatie te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

6.a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van PlayFit, is geheel voor eigen risico van het Lid.
6.b. PlayFit en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.
6.c. Het Lid zal zowel PlayFit als de docenten vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. PlayFit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Artikel 7: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot PlayFit dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de leraren en in tweede instantie tot PlayFit. Uw klacht kunt u indienen via het contactformulier op de website onder ‘contact’.

Artikel 8: Persoonsgegevens

PlayFit verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
PlayFit verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van PlayFit en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van PlayFit.
Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. PlayFit kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan PlayFit.

Artikel 9: Extra’s

Actuele informatie, waaronder de tarieven voor Extra’s, is te vinden op de webshop op www.PlayFit.nl indien van toepassing. Deze extra’s horen niet bij de standaardinschrijving. Aanschaffen van of aanmelden voor een Extra is mogelijk op de genoemde voorwaarden. PlayFit kan nadere voorwaarden stellen aan Extra’s, waaronder ook Extra’s die niet worden genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met PlayFit aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en PlayFit zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de locatie is gevestigd.

Artikel 11: Tot slot

Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van PlayFit te accepteren en hiernaar te handelen. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van PlayFit zijn terug te vinden op www.PlayFit.nl. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst en gedragscode en huisreglement beheersen de rechtsverhouding tussen PlayFit en het Lid.

Lees hier de gedragscode en huisreglement.